Privacy Statement Stichting VNA

 

Inleiding:
Bij Stichting VNA hechten wij er veel belang aan dat er zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.  VNA hanteert daarbij de door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) voorgeschreven privacy normen.

In deze privacy statement leggen wij uit welke gegevens worden verwerkt en waarom, aan wie uw gegevens worden verstrekt, hoe lang uw gegevens worden bewaard en wat uw rechten zijn.

Welke gegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee wij u kunnen identificeren. U moet daarbij denken aan bijvoorbeeld uw naa, burgerservicenummer, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres. Om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, is het noodzakelijk dat uw gegevens worden opgenomen en bewaard in een aantal softwaresystemen. Op onze website kan gebruik worden gemaakt van ‘cookies’.

Waarom worden uw gegevens vastgelegd?
VNA gebruikt uw gegevens voor verschillende doeleinden:

  • om een correcte (financiële) administratie te kunnen voeren en inzien;
  • om onze relaties te kunnen informeren en adviseren;
  • omde kwaliteit van onze dienstverlening te onderzoeken en te verbeteren.

Aan wie kunnen uw gegevens worden verstrekt?

  • Wij maken verder gebruik van verschillende software producten. Met behulp van deze software kunnen wij onze dienstverlening administreren, contact onderhouden met andere dienstverleners en onze leveranciers. Wij hebben verwerkersovereenkomsten met de software providers gesloten, waarin uw privacy wordt gewaarborgd.
  • Verder verstrekken wj in bepaalde gevallen gegevens aan een administratiekantoor en/of verzekeringsmaatschappij, met wie wij eveneens verwerkersovereenkomsten zijn aangegaan.
  • Persoonsgegevens kunnen eveneens worden verstrekt aan derden als daartoe een verplichting bestaat op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak of als u daartoe toestemming heeft verleend.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Op grond van de wet is VNA in beginsel verplicht om uw gegevens voor een periode van maximaal 10 jaar te bewaren.

Wat zijn uw rechten?
U kunt ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u verwerken. Indien deze gegevens niet juist of onvolledig zijn, zullen wij deze gegevens op uw verzoek aanpassen. U kunt ons verder vragen uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te verwijderen, de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of uw persoonsgegevens over te dragen. In beginsel zullen wij gehoor geven aan uw verzoeken en/of bezwaren tegen (bepaalde) verwerking(en), tenzij op ons een wettelijk verplichting rust de gegevens ongewijzigd te laten of te bewaren. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, kunnen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs vragen.

Vragen?
Voor algemene informatie over privacy, over de AVG en over beveiliging, verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens

Voor specifieke vragen of opmerkingen over uw privacy bij de apotheek of de beveiliging van onze systemen kunt u contact met ons opnemen via collectieven@vna.nl of vna@vna.nl.

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement te wijzigen.
© 2018