Stichting VNA verleent toegang tot de website vna.nl en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. De informatie en voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op deze website vna.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaar je akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de VNA-website

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Stichting VNA zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan VNA niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien (contact)gegevens van apotheken op of via deze website niet kloppen, is VNA hiervoor ook niet aansprakelijk. VNA garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. VNA wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Hyperlinks en informatie van derden

Wanneer VNA links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door VNA worden aanbevolen. VNA aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door VNA niet altijd nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Auteursrechten en gebruik van informatie

VNA behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, beeldmateriaal, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting VNA of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Je mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik. De foto’s op deze website zijn grotendeels verzorgd door Janita Sassen en Petri Bakker.

Wijzigingen

VNA behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De disclaimer, privacy- en cookieverklaring zijn afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze website. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in de disclaimer, privacy- en cookieverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze verklaringen te raadplegen.

Digitaal verkeer

VNA streeft ernaar zo snel mogelijk te reageren op contactformulieren en e-mails. VNA garandeert echter niet dat aan haar gezonden digitale contactformulieren en e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van formulieren en e-mails niet kan worden gegarandeerd.

Kwetsbaarheid melden

Als je een beveiligingsprobleem ontdekt, vragen wij je deze zo snel mogelijk aan ons te melden. Dan kan VNA vervolgens maatregelen treffen.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.